Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki monitoringu

„Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF” na terenie Nadleśnictwa Gromnik w 2018 roku.

Obszar Nadleśnictwa Gromnik podlega ciągłemu monitoringowi „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF”. Monitoringu obiektów HCVF dokonują służby terenowe Nadleśnictwa. Na podstawie ich obserwacji co roku sporządza się aktualizację tego opracowania, by móc śledzić na bieżąco zmiany jakie zachodzą w obiektach HCVF. Wyniki prowadzonego w bieżącym roku monitoringu prezentujemy w poniższej tabeli.